Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis

1 - 12 kl.

Metodinės rekomendacijos. Patarimai mokytojams, kaip planuoti katalikų tikybos bendrąsias programas