„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Metodinė medžiaga skirta pristatyti šventuosius

Garbingąjį Arkivyskupą Teofilių Matulionį

Šv. popiežių Joną Paulių II - ąjį

Šv. popiežių Joną XXIII - ąjį