„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

Metodinė medžiaga skirta pristatyti šventuosius

Garbingąjį Arkivyskupą Teofilių Matulionį

Šv. popiežių Joną Paulių II - ąjį

Šv. popiežių Joną XXIII - ąjį