"Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas" Jn 12, 26.

2016 m. konferencija

2016 spalio 7 d. vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
„Praeitis šiandienai”

   Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.

„Vilkaviškio vyskupijos istorijos apžvalga“ (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokytoja metodininkė Vilma Balandienė).

„Šventos Šeimos koplyčia - Rokų parapijos ištakos“ (Kauno Rokų gimnazija vyresnioji mokytoja Inga Graužinienė). 

„Kudirkos Naumiesčio parapija“ (Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos mokytoja metodininkė Marytė Simanavičienė).

„Šv. Vincento Pauliečio parapija“ (Marijampolės Sūduvos gimnazijos vyresnioji mokytoja Lina Braukylienė).

„Šv. Jono Pauliaus parapijos susikūrimo aplinkybės ir jos istorija“ (Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokytoja metodininkė Daiva Macanskienė). 

„Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika - tikėjimo laisvės šauklys" (Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokytoja metodininkė Reda Tarasevičiūtė).

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, Aš jus atgaivinsiu" Mt 11, 28 (Likiškėlių pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja Jūratė Liubamirskaitė).

„Marijos veikimo (Fokoliarų judėjimo) grožis ir jėga“ (Rygiškių Jono gimnazijos vyresnioji dėstytoja Vida Balickienė).

„Ateitininkai Vilkaviškio vyskupijoje - praeitis ir šiandiena“ (Ugnės Karvelis gimnazijos mokytoja metodininkė, Kauno krašto ateitininkų valdybos pirmininkė Renata Markevičienė).

„Kunigas  J. Barkauskas - dovana kiekvienam sutiktam žmogui“ (Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcinio centro pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Vilkienė).

„Iškilios vyskupijos asmenybės: kun. prof. dr. Jonas Totoraitis“ (Jono Totoraičio progimnazijos mokytoja Birutė Žemaitienė).

,,Dvasininkų ir vienuolių įnašas, stiprinant tikėjimą Igliaukos šv. Kazimiero parapijoje“ (Igliaukos A. Matučio gimnazijos vyresnioji mokytoja Jurgita Spūdienė)